10 ຂໍ້ຫາມ ພະນັກງານການເງິນ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງິນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະ ບັບເລກທີ 1124/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນຂະແໜງ ການເງິນນັບ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງ ຖິ່ນ. 10 ຂໍ້ຫ້າມນັ້ນປະກອບ ມີດັ່ງນີ້: 1. ຫ້າມສ້າງ ແລະ ລາຍ ງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ ມີມູນຄວາມຈິງ, ສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ປັ່ນປ່ວນແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຫຼື ບຸກຄົນ ອື່ນ; 2. ຫ້າມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊື່ອງອຳການກະທຳຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ທີ່ດິນ, ງົບປະ ມານຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍລະ ບຽບການ ອື່ນຂອງຂະແໜງ ການເງິນ; 3. ຫ້າມສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ທ່ວງດຶງ, ແກ່ຍາວເວລາ ໃນການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອທວງເອົາ, ຂໍເອົາສ່ວນແບ່ງໂດຍທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫລື ໝູ່ຄະນະ; 4. ຫ້າມເປັນນາຍໜ້າ, ເປັນທີ່ປຶກສາບັນຊີ, ຫົວໜ້າບັນຊີໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການ ດຳເນີນຄະດີ, ສ້າງຄວາມເຄື່ອນ ໄຫວອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນເພື່ອເຄື່ອນ ໄຫວຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ຫລົບຫລີກ ເຊື່ອງອຳຄ່າພາສີ-ອາກອນ-ອາ ກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ; 5. ຫ້າມປອມແປງເອກະສານ, ຖານຂໍ້ມູນ, ໃບຮັບ (ເກັບ) ເງິນອາກອນ, ພາສີ, ຊັບສິນ, ຄັງເງິນ ແລະ ອື່ນໆ, ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມແປງເພື່ອ ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ ຫລື ໝູ່ຄະນະ; 6. ຫ້າມປົກປິດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນ, ຫລັກຖານ ຫຼື ບົດລາຍງານການເງິນ, ດ້ານ ຈຳນວນ, ປະເພດ, ຊະນິດ, ບໍລິມາດ, ຈັດເລກລະຫັດ, ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ມູນຄ່າແຈ້ງສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ, ເກັບລາຍຮັບແລ້ວບໍ່ມອບ, ມອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫລື ມອບບໍ່ທັນ ກຳນົດ ເວລາເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ນັກ ທຸລະກິດແບ່ງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ຕົວ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ຄອບ ຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກ ພວກໝູ່ຄະນະ. 7. ຫ້າມໃຫ້ສິນບົນ ຜູ້ອື່ນ, ຮັບສິນບົນ, ທວງ ເອົາ, ຂໍເອົາສ່ວນແບ່ງ (ເປີເຊັນ) ເປັນວັດຖຸ, ເງິນຄຳຕ່າງໆໃນທຸກຮູບ ແບບຈາກນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ ປະກອບການອື່ນໆ, ເພື່ອຜົນປະ ໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດ ພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫລື ໝູ່ຄະນະ; 8. ຫ້າມຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງ ເອົາຊັບສິນ, ເງິນຄຳຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຊັບສິນຂອງ ລັດລວມໝູ່ ຫລື ປຸກລະດົມການ ອຸປະຖຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອ ເອົາໄປເຮັດຂອງຂວັນ ຂອງຕ້ອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມ ເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ; 9. ຫ້າມ ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ ໃນການຕົກລົງ, ປອມແປງມາດຖານເຕັກນິກ, ບໍລິມາດ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ການ ປະມູນ,ການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ, ສັນ ຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມທຶນ, ສັນຍາປ່ອຍກູ້, ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ, ສັນຍາເຊົ່າກິດຈະການ, ຊັບສິນ, ລົງລາຍເຊັນຢັ້ງຢືນເອກະສານ ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ເອກະສານ ທາງລັດຖະການອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບ ການ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫລື ໝູ່ຄະນະ; 10. ຫ້າມປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ ມອບໝາຍໜ້າທີ່, ຊັບຊ້ອນວຽກ ງານ, ຫ້າມເລືອກ ວຽກ. ນອກ ຈາກບັນດາຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ. ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ລະວັງ ໄວຣັດ ຄອມພິວເຕີ

    ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພເຖິງບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລ ...

img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດ

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 3 ມີນານີ້ ທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive