ຄົນລາວຮັກຊາດ ຕ້ອງກ້າສະແດງອອກ

Wpfreeware 6:49 AM Technology
ໄລຍະຫຼັງມານີ້ ເຫັນ ວ່າຄົນລາວ ສະແດງຄວາມຮັກຊາດອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີຫຼາຍຄົນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີສັນຍະລັກ “ຮັກລາວ” ຫຼື “I love Laos” ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼາຍຄົນພິມໃສ່ເສື້ອຍືດ, ບາງຄົນ ເຮັດເປັນ ສະຕິກເກີ້ ຕິດລົດ. ຄົນລາວຫຼາຍຄົນມີຄວາມເອກອ້າງຖະນົງໃຈທີ່ເກີດມາເປັນຄົນລາວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມຮັກຊາດ ມັນບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດຢູ່ພຽງແຕ່ການເອກອ້າງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນລາວ ເທົ່ານັ້ນ. ການສະແດງ, ຄວາມຮັກຊາດທີ່ເລິກໄປກວ່ານັ້ນ ມັນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດໃຫ້ຊາດລາວມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ດ້ວຍການຮ່ວມກັນເຮັດ, ຮ່ວມກັນສ້າງ, ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄິດ ແລະ ຮ່ວມກັນຫາທາງແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຫຍໍ້ທໍ້. ມາຮອດຕອນນີ້ ທ່ານຕ້ອງຖາມໂຕເອງວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນການຮ່ວມກັນເຮັດ, ຮ່ວມກັນສ້າງ, ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄິດ ແລະ ຮ່ວມກັນຫາທາງແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຫຍໍ້ທໍ້. ຖ້າທ່ານ ບອກວ່າ ທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍພາສີອາກອນໄປແລ້ວ ມັນກໍເປັນພຽງການປະກອບສ່ວນພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພາະວ່າປະເທດທັງປະເທດ ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ໜ້າວຽກແຕ່ລະໜ້າ ມັນມີອົງກອນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ບັນດາອົງກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງເຂົາຫຼາຍປານໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ ມີຫຼາຍຄົນຈົ່ມຊະຈົ່ມຊາຍກ່ຽວກັບບັນຫາບາໂຄດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ເພາະວ່າມັນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກແຮງຫຼາຍທີ່ລຽນຄິວຍາວແລ້ວ ເມື່ອຮອດຄິວໂຕເອງ ຊໍ້າພັດຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກ ວ່າ “ບາໂຄດໝົດແລ້ວ”. ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ບາໂຄດຂອງໂຕເອງຍັງເຫຼືອຫຼາຍ ແຕ່ກໍຖຽງຫຍັງບໍ່ໄດ້ເພາະໂຕເອງບໍ່ມີເຄື່ອງກວດ. ສ່ວນເຄື່ອງກວດທີ່ທາງການຕິດຕັ້ງໄວ້ ຊໍ້າພັດບໍ່ມີການເປີດໃຊ້ງານ. ມາຮອດຈຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກຂໍປຸກລະດົມທ່ານວ່າ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບາງບຸກຄົນສວຍໃຊ້ອໍານາດໜ້າທີ່ເຂົ້າໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ມີແຕ່ທ່ານທີ່ພົບບັນຫາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າທ່ານພົບບັນຫາໃດ ຢູ່ໃສ ທ່ານກໍຄວນບັນທຶກໄວ້ ແລ້ວຂຽນໜັງສື ແລ້ວສົ່ງໜັງສືຂອງທ່ານໄປສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ. ເຖິງວ່າໜັງສືຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບໂດຍກົງ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍໜັງສືທີ່ຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແລ້ວ ກໍຈະຖືກນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ອາດມີການຍື່ນຫາຄຳຕອບຈາກພາກສ່ວນທີ່ສ້າງບັນຫາ. ເຖິງວ່າການຂຽນໜັງສືຂອງທ່ານອາດຈະເສຍເວລາ ແລະ ເສຍເວລາໄປຍື່ນຢູ່ສະພາອີກຕ່າງຫາກ ແຕ່ວ່າ ຄົນຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຈິງຈັງກັບບັນຫາຂອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ, ເຂົາເຈົ້າຈະຍອມເສຍເວລາ ເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະ ເພື່ອຄວາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ “ດີ” ຕໍ່ສ່ວນລວມ. ຄົນຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ ແລະ ຄວາມເປັນທຳຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່. ມີຄັ້ງນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຫັນຄົນສິງກະໂປຕົບຫົວລົດຄັນນຶ່ງທີ່ຈອດຢຽບເສັ້ນມ້າລາຍ ທັງໆທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ກໍບໍ່ມີເຈດຕະນາຈະຢຽບ ພຽງແຕ່ວ່າລາວຢຽກເບກຊ້າເກີນໄປ ແລະ ຈະຖອຍຫຼັງຄືນກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະທັງທາງໜ້າ ແລະ ທາງຫຼັງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ກຳລັງໃຊ້ທາງມ້າລາຍນັ້ນຢູ່. ຖ້າເບິ່ງບັນຫາແບບລາວໆ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດວ່າຜູ້ຕົບຫົວລົດຄັນນັ້ນ ອາດຈະຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍຂາດຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງບັນຫາແບບຄົນຢູ່ປະເທດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຄັດຕໍ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ກໍເຫັນວ່າ “ເອີ! ຄົນໃນປະເທດທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສູງປານນີ້ນໍ”. ຢູ່ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ພີ່ນ້ອງເອີຍ! ເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາທີ່ເຫັນກັນທຸກມື້ ຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍຈໍ່ເຮົາເລີຍ ຖ້າເຮົາເຮັດຜິດກົດໝາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາເຫັນວ່າ ເຮົາຂຸດດິນເລິກກວ່າ 20 ຊັງຕີແມັດຢູ່ເດິ່ນບ້ານຂອງເຮົາ ເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາຈະໂທແຈ້ງຕໍາຫຼວດທັນທີ ເພາະກົດໝາຍສະຫະລັດ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນຂຸດດິນໃນເດິ່ນບ້ານຂອງໂຕເອງ ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ພື້ນດິນນັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍ, ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັດ, ທໍ່ນໍ້າ, ທໍ່ໄຟ, ທໍ່ນໍ້າເສຍ, ທໍ່ນໍ້າຮ້ອຍ, ທໍ່ໂທລະສັບ ແລະ ທໍ່ເຄເບິ້ນ ທີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫຼາຍໆຄົນ. ນອກນັ້ນ ຖ້າເພື່ອນບ້ານເຫັນເຮົາ ຂ້າສັດປ່າ, ເທນໍ້າມັນເຄື່ອງລົງດິນ ຫຼື ກິນນໍ້າເມົາຢູ່ນອກເຮືອນ ເພື່ອນບ້ານກໍຈະໂທລະສັບແຈ້ງຕຳຫຼວດ ເຊັ່ນກັນ. ຢູ່ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຈະມີປ້າຍຕິດຫ້າມລົດຈອດຢູ່ຫົວມູມທາງ ແລະ ຢູ່ໃນປ້າຍນັ້ນ ຈະມີເບີໂທລະສັບຂອງສະຖານນີຕຳຫຼວດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຕິດຢູ່ໃນນັ້ນ. ຖ້າມີການຈອດລົດປຸບ ຕຳຫຼວດກໍຈະມາຮອດປັບ ຊຶ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ. ທຸກຄົນທີ່ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຜິດກົດໝາຍ ຈະຟ້າວໂທຫາຕຳຫຼວດທັນທີ. ນີ້ຄືແບບຢ່າງນ້ອຍໆທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢິບຍົກມາເປັນຕົວຢ່າງ. ຄົນລາວເຮົາ ຂາດຄວາມຕື່ນຕົວໃນການເປັນເຈົ້າການຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຫຼາຍ ພີ່ນ້ອງເອີຍ ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າ ເລື່ອງບາງເລື່ອງເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງແທ້ໆ ແລະ ໂຕເອງບໍ່ມັກແທ້ໆ ກໍຍັງບໍ່ມີການຂຽນຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ. ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຂຽນແນວໃດ ແລະ ບາງຄົນຊໍ້າພັດເດົາໄປວ່າ ຂຽນໄປກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງຄືນມາດອກ. ສ່ວນອີກກຸ່ມນຶ່ງ ຊໍ້າພັດເວົ້າວ່າ “ຢ່າຫາເຫົາໃສ່ຫົວ”. ຄັນທ່ານຄິດຖືເບົາແບບນັ້ນ ສັງຄົມເຮົາກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທີ່ສວຍໂອກາດ ແລ້ວທ່ານກໍບໍ່ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຫາຄວາມເປັນທຳ ຫຼື ຄວາມຈະເລີນອີກຕໍ່ໄປ. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ ວ່າ ຄວາມຈະເລີນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການມີເງິນຫຼາຍເດີພີ່ນ້ອງ. ຄວາມຈະເລີນ ມັນໝາຍເຖິງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມພູມໃຈຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສັງຄົມ. ການຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນແລ້ວ ກໍນໍາໄປຍື່ນໃຫ້ຫ້ອງ ຂາເຂົ້າ-ຂາເຂົ້າຂອງສະພາຜູ້ແທນ ໂດຍຜ່ານການອະນຸຍາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ປ້ອມຍາມກ່ອນ. ການເສຍສະຫຼະເວລາຂຽນຈົດໝາຍ ແລະ ການເສຍເວລາໄປຍື່ນຈົດໝາຍ ອາດເປັນການສູນເສຍພຽງໜ້ອຍໆຂອງທ່ານ ແຕ່ມັນອາດນຳມາຊຶ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົນທັງຊາດພູມໃຈ. ນີ້ຖືເປັນການເຮັດບຸນທີ່ຄົນທັງຊາດໄດ້ຮັບຜົນບຸນຈາກທ່ານ. ບົດຄວາມນີ້ ຂຽນໂດຍ ອະນຸລັກ ຄຳມະລາວົງ ​.
img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ລະວັງ ໄວຣັດ ຄອມພິວເຕີ

    ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພເຖິງບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລ ...

img

Duis quis erat non nunc fringilla

Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris.

Read More
  • img

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດ

    ພິທີໄຂສະຖາບັນ ການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ກອງທັບຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 3 ມີນານີ້ ທີ່ ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດ ຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ...

ລາຍການຂ່າວສານ

Blog Archive